Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

Một đồ án cực tốt của một nhóm sinh viên Jasper Liu, Bryan Goo và Jolene Cheng Khoa nghệ thuật, thiết kế và truyền thông đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore. Blog: baozha2016.wordpress.com


Cập nhật vào lúc 31 July, 2017 - 8:25 am | Blog | , , | 1354

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Logo

Nhận diện

Các bài viết từ blog


Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

Logo Channel 5

Logo Korner